Friday, September 13, 2019

Intuition

การฝึกสมาธิ กับพัฒนาทางสมองตามหลักทางแพทย์ ตอนท้ายเทียบเคียงกับการภาวนา อธิบายเข้าใจง่าย แม้ว่าทางพุทธศาสนา มองนามรูปเป็นสภาวะธรรม และหยุดแค่นั้น ไม่เอาไปเชื่อมโยงกับกายภาพ(สมอง)