Tuesday, March 16, 2021

เปลี่ยนสมองด้วยการฝึกสติ 2

 

ดร.ริค แฮนสัน เจ้าของผลงาน Buddha's brain (สมองแห่งพุทธะ) และหนังสือทางด้าน Neuroscience อีกหลายเล่ม อธิบายให้ฟังอย่างง่าย ๆ ว่า การฝึกสติ-สมาธิ ส่งผลดีต่อสมองอย่างไรบ้าง


ที่มา :
https://youtu.be/mUw_fRvj6uo
greatergood.berkeley.edu


อ่านต่อ »