Sunday, September 8, 2019

ฝึกร้องเพลงแปรงฟัน


 พ่อแม่ไทยสอนภาษา อังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่หนึ่งให้แมต ตั้งแต่เกิดจนอายุห้าปี ไม่พูดภาษาอังกฤษกับเขาตามกิจวัตรประจำวัน เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ และกำลังสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองให้แม็ก เมื่ออายุ5ปี ตามกิจวัตรประจำวันและร้องเพลงแปรงฟันให้ฟัง

ฝึกร้องเพลงแปรงฟัน