Monday, September 9, 2019

ลับสมอง ่เรียนรู้ชุดต่อวงจรไฟฟ้า

เทคนิคการสอนแบบรับภาษาแม่และภาษาที่สอง ของสมอง
เพราะสมองทำหน้าที่รู้คิดเรียนรู้สร้างภาษาแม่และภาษาที่สองรวมทั้งภาษาต่อๆไปแต่ต้องสอนให้ถูกวิธีคือสอนให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการรู้คิดเรียนรู้สร้างภาษาของสมองเท่านั้น 
 พ่อแม่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ให้กับ Matt

ลับสมอง กับชุดการต่อวงจรไฟฟ้า