Sunday, April 15, 2018

E-Book วิธีสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองแบบรับภาษา


ปัญหาภาษาไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีีมาช้านานและได้รับการเอาใจใส่จากนักวิชาการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาอยู่เสมอมาทำให้อุปสรรคในการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเบาบางลงไปมาก ไม่เฉพาะแต่ในภาคใต้เท่านั้น เด็กไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยในภาคอื่นๆ ก็ได้รับอานิสงส์ด้วย...